REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zwierzostrada.pl

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”) ustanowiony jest dla serwisu zwierzostrada.pl, prowadzonego przez Spółkę BlueWine Media Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Bytomskiej 184, 41-940 Piekary Śląskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731930 , REGON 380260778, NIP 4980268646, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, e-mail: contact@bluewine.media, dalej jako „Firma”,

 

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis internetowy – dostępna pod adresem zwierzostrada.pl platforma internetowa, umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do usług świadczonych przez Firmę, polegających na

a) wsparciu schronisk dla zwierząt;
b) udostępnieniu Użytkownikom formularzy za pośrednictwem których mogą zapisać się do newsletteru oraz umożliwić kontakt z firmą.

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego, w szczególności poszukująca za jego pośrednictwem możliwości skorzystania z prezentowanej przez Serwis usług.
 2. Formularz – formularze udostępniane w Serwisie, do którego Użytkownik wprowadza dane.
 3. Adres poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika.
 4. Usługa – usługa świadczona na rzecz Użytkownika przez Firmę drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego, bez jednoczesnej obecności stron.
 5. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Dane kontaktowe oznaczają:

a) w przypadku osób fizycznych: imię, adres e- mail, województwo odpowiednie dla miejsca zamieszkania.
b) w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.

 1. Partner – podmiot z którym Firma zawarła umowę o współpracy.
 2. Schronisko – schronisko dla zwierząt, organizacja pożytku publicznego, placówka, fundacja lub inny podmiot mający w zakresie podstawowej działalności pomoc zwierzętom.
 3. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywanie i ochronę informacji oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Serwisu.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług świadczonych przez Firmę lub jej Partnerów za pośrednictwem Serwisu.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego zwierzostrada.pl, warunki zawierania i rozwiązywania Umów zawartych dzięki działalności Serwisu, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Użytkownik, prawa własności intelektualnej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego. Udostępnienie Regulaminu następuje w sposób umożliwiający każdemu i w dowolnym czasie jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, każdy Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania. Akceptacja Regulaminu pozostaje równoznaczna ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Poprzez akceptację Regulaminu i przystąpienie do korzystania z usług świadczonych przez Serwis, Użytkownik akceptuje sposób zawarcia umowy o świadczenie usług, bez konieczności zawierania odrębnej umowy oraz fakt przetwarzania jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Firmy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Oferta przedstawiona na stronach Serwisu stanowi jedynie zaproszenie do skorzystania z oferty, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje zamieszczone na stronach Serwisu zamieszczone zostały jedynie w celach informacyjnych.

 

§3 Wymagania techniczne oraz Pliki Cookie

 1. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
   1. a) dostępem do Internetu
   1. b) poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
   1. c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Serwis umożliwia skorzystanie z usług świadczonych przez Serwis, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies.
 3. Serwis za uprzednią zgodą Użytkownika przechowuje na jego komputerze pliki cookie, które niezbędne są do świadczenia Usług oferowanych przez Serwis oraz do ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Działanie takie może wiązać się z ograniczeniem dostępu Użytkownika do Serwisu.
 5. Serwis może zapisywać pliki cookies i informacje o parametrach połączenia w celach analitycznych.
 6. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że Firma będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

§4 Warunki świadczenia usług

 1. Firma świadczy usługi, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Główna funkcją Serwisu internetowego jest umożliwienie Użytkownikowi uzyskania dostępu do oferowanych przez Firmę Usług w szczególności:
   1. a) wsparcie przez Użytkownika określonego przez Firmę schroniska (zwany dalej programem wsparcia) przez rejestrację Użytkownika w biuletynie i wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych przez Firmę na zasadach określonych w regulaminie oraz komunikację marketingową przy wykorzystaniu końcowych urządzeń teleinformatycznych;
   1. b) uczestnictwa w konkursie dotyczącym wyboru najciekawszych zdjęć zwierząt Użytkowników przesłanych na adres poczty kontakt@zwierzostrada.pl;
   1. c) komentowania artykułów oraz postów.
 3. Firma za pośrednictwem Serwisu świadczy również usługi, polegające na udostępnianiu Partnerom powierzchni reklamowych, na których Partnerzy mogą prezentować informacje o dostępnych ofertach oraz wysyłce ofert Partnerów drogą elektroniczną przy wykorzystywaniu teleinformatycznych urządzeń końcowych.
 4. W ramach stron Serwisowych możliwe jest skorzystanie przez Użytkowników z formularzy, za pośrednictwem których mogą złożyć zapytanie odnośnie usługi lub skontaktować się z firmą.
 5. Usługi świadczone przez Firmę z wykorzystaniem Serwisu, świadczone są 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.
 6. Serwis zwierzostrada.pl przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Akceptacja Regulaminu i przystąpienie do korzystania z Serwisu pozostają jednoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia
 7. W działaniu Serwisu internetowego mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności naprawy sprzętu elektronicznego, konserwacji systemów informatycznych lub systemów obsługujących serwis, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, jak też przerwy techniczne związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
 8. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu, Firma ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia do czasowego zaprzestania świadczenia lub ograniczenia Usług w celu wykonania prac przywracających bezpieczeństwo i stabilność Systemu.
 9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.

 

§5 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego równoznaczne jest z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 2. Użytkownik podejmując czynności na stronach Serwisu składa dobrowolne i świadome oświadczenie woli, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował. W przypadku wypełnienia dowolnego formularza na Stronach Serwisu oświadczenie Użytkownika składane jest indywidualnie poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w Formularzu.
 3. Oświadczenie woli składane przez Użytkownika o którym mowa w §5 pkt 2 następuje z chwilą wysłania do Systemu wypełnionego przez Użytkownika Formularza:
   1. a) w każdej sekcji dotyczącej wsparcia aktualnie przeprowadzanej akcji w ramach programu wsparcia;
   1. b) w zakładce kontakt.
 4. Wysyłając wypełniony Formularz z każdej sekcji związanej z akcjami w ramach programu wsparcia Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczeń:
   1. a) o zapoznaniu się z regulaminem i polityką prywatności oraz zaakceptowaniu ich postanowień,
   1. b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu zawarcia i wykonania Umowy,
   1. c) o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych Użytkownika do Partnerów Serwisu,
   1. d) o wyrażeniu zgody na prowadzenie marketingu produktów i usług własnych Administratora, jak również powiązanych z nim podmiotów ( „Partnerów”), w tym marketingu przy wykorzystaniu platform RTB oraz informatycznych urządzeń końcowych;
   1. e) o wyrażeniu zgody na zautomatyzowane przetwarzanie – profilowanie danych osobowych, prowadzących do analizy i prognozy osobistych preferencji, zachowań i postaw pod kątem działań marketingowych. Oświadczam, iż jest mi wiadome i akceptuję fakt, że proces profilowania skutkuje przygotowaniem spersonalizowanych ofert handlowych, rabatów i promocji, a nadto w każdym momencie przysługuje mi prawo do wniesienia od niego sprzeciwu;
   1. f) o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych (zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. z 2002 r Nr 144 poz 1204 ze zmianami), w szczególności na przesyłanie na mój adres e-mail podany w procesie rejestracji spersonalizowanych informacji handlowych o produktach i usługach własnych Administratora, jak również współpracujących z nim podmiotów ( „Partnerów

Wyrażanie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne, ale pozostaje niezbędne do wykonania Umowy.

 1. W wyniku otrzymania poprawnie wypełnionego formularza z sekcji dotyczącej programu wsparcia przeprowadzanego przez Firmę, Firma oraz jej Partnerzy dostarczą do wybranego w danym programie schroniska produkty lub usługi zgodnie z zapotrzebowaniem danej placówki ustalonym na drodze indywidualnych rozmów przeprowadzonych przez Firmę.
 2. Wybór schroniska lub celu realizacji założeń opisanych w §5 pkt.5 nastąpi w pierwszych 7 dniach roboczych każdego miesiąca kalendarzowego. Wybór zostanie dokonany na podstawie ilości oddanych głosów przez użytkowników serwisu społecznościowego Facebook poprzez ankietę na funpage Serwisu zwierzostrada.pl bezpośrednio po zakończeniu aktualnie przeprowadzanej akcji, zgodnie z jej indywidualnymi założeniami.
 3. Wybór zakresu realizacji założeń z §5 pkt.5 obejmuje:
   1. a) karmę, przysmaki i suplementy;
   1. b) artykuły do pielęgnacji i higieny;
   1. c) miski i poidełka;
   1. d) legowiska, koce, poduszki, podłoże i trociny;
   1. e) klatki, transportery, kojce, budy i wybiegi;
   1. f) smycze, obroże, szelki;
   1. g) zabawki i artykuły treningowe dla zwierząt;
   1. h) zgodnie z zapotrzebowaniem ustalonym indywidualnie z danym schroniskiem.
 4. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest nieodpłatne.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, poprzez opuszczenie Serwisu internetowego, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z chwilą opuszczenia Serwisu internetowego przez Użytkownika, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie lub poprzez usunięcie konta użytkownika. W przypadku złożenia oświadczenia woli przez Użytkownika na dowolnym formularzu z Serwisu zakończenie korzystania z usług następuje poprzez link dostępny w stopce każdej przesłanej wiadomości email lub/i kontakt pod adresem contact@bluewine.media lub/i BlueWine Media sp. z o.o.; 41-940 Piekary Śląskie; ul. Bytomska 184
 6. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas niezbędny do świadczenia usług przez Serwis i wygasa po spełnieniu przez Strony świadczeń, do których zawartą Umową były zobowiązane.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, upoważnia Firmę do przekazania danych Użytkownika do współpracujących z firmą Partnerów Handlowych, których usługi są prezentowane w Serwisie, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 8. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę o świadczenie usług na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy.
 9. Do zachowania 14 dniowego terminu na odstąpienie, wystarczy aby Konsument przed jego upływem wysłał bądź powiadomił Firmę w dowolny sposób, o skorzystaniu z prawa do odstąpienia.
 10. W razie odstąpienia Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

 

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Firmie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, w tym w zakresie podanym na formularzu przeznaczonym do składania wniosków na stronie głównej pod adresem: zwierzostrada.pl jest Firma – BlueWine Media Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Bytomskiej 184, 41-940 Piekary Śląskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731930 , REGON 380260778, NIP 4980268646, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, e-mail: contact@bluewine.media

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Bernarda Jirnov, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Topolowa 48/2, 31-506 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bernard.jirnov@bluewine.media

 1. Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników (imię, województwo, e-mail, IP) w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a nadto w pozostałych celach szczegółowo określonych w Regulaminie i Polityce prywatności, w tym w szczególności w celu realizacji uzasadnionego interesu Firmy. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
   1. a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, lub/i
   1. b) w celu wykonania zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, lub/i
   1. c) w celach prawnie uzasadnionych interesów Firmy – w tym marketingu produktów lub usług własnych Firmy i jej partnerów handlowych.
 2. Firma w ramach przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ustępie powyżej dokonuje profilowania danych Użytkownika.
 3. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez Firmę stanowi jedną z technik przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby, której dane są przetwarzane, a w szczególności analizy lub prognozy jej osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania i postawy pod kątem działań marketingowych.
 4. Profilowanie danych Użytkownika odbywa się za jego wyraźną zgodą wyrażoną w procesie rejestracji konta Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) dostępnego i widocznego w Formularzu. W witrynie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, Yandex Metrica, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny. Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki cookies.
 5. Proces profilowania danych przeprowadzany przez Firmę ma w całości charakter zautomatyzowany i polega na zbieraniu i przetwarzaniu w szczególności następujących danych: imię, nazwisko, email, telefon, pesel. Profilowanie odbywa się pod kątem preferencji Użytkownika i reakcji na otrzymywane oferty, reklamy i rabaty.
 6. Profilowanie ma na celu i skutkuje przygotowaniem dla Użytkownika spersonalizowanych ofert handlowych, rabatów i promocji Partnerów Firmy.
 7. Użytkownikowi, którego dane osobowe podlegają profilowaniu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich profilowania. Wniesienie sprzeciwu powoduje natychmiastowe zaprzestanie profilowania danych przez Firmę. Sprzeciw ma charakter bezpłatny i może być wniesiony w dowolnym momencie. Dla swojej skuteczności sprzeciw powinien być wyrażony poprzez przesłanie informacji o braku dalszej zgody na profilowanie danych na adres e-mail Firmy: contact@bluewine.media lub na adres Inspektora Danych wskazany powyżej.
 8. Firma nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udostępniającej swoje dane, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych Regulaminem (w tym w zdaniu następnym) oraz przepisami prawa, w tym przepisami branżowymi regulującymi działalność między innymi takich firm jak: firmy kurierskie, firmy świadczące usługi pocztowe oraz firmy będące dostawcą dla Serwisu systemu płatności elektronicznych. Firma zastrzega, iż w celu prezentowania promocyjnych ofert poszukiwanych produktów i usług, zgromadzone dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Partnerami, którym przekazywane będą dane podane na formularzu, o którym mowa w pkt. 1 nn. paragrafu, są TradeDoubler sp. z o.o.; ul. Piękna 28/34; 00-547 Warszawa; KRS: 0000217512, NIP: 5262789066, REGON: 015792506; AWIN SP Z O O, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa; KRS: 0000306977, NIP: 5252429277, REGON: 141453927; AVIDA Sp. z o.o., Alior Bank S.A.,FM Bank PBP S.A.,Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank BPH S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Dom Kredytowy NOTUS S.A., Expander Advisors Sp. z o.o, Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., IPF Polska Sp. z o.o., Idea Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Link4 TU S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej zwaną „PKO BP SA”), Provident, Polska S.A., RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., Santander Consumer Bank S.A., Alior Bank S.A., Wonga.pl sp. z o.o., PROFI CREDIT Polska S.A., Vivus Finance sp. z o.o., Kreditech Polska Sp. z o.o., Zaplo sp. z o.o., Prudential Polska Sp. z o.o., Rankomat Sp. z o. o. Sp. K., IPF Polska Sp. z o.o., Rapid Finance Polska Sp. z o.o. Afillme Sp. z o.o.; ul. Dunikowskiego 10 44-100 Gliwice; KRS0000514179; NIP6312653778, ADC GROUP SP Z O O; Ruska 37/38, 50-079 Wrocław; KRS0000435013; NIP 8842746129, ADC GROUP SP. Z O. O. SP. K.; Ruska 37/38, 50-079 Wrocław; KRS0000605858; NIP897 18 20 856, Aerotunel Sp. z o.o Sp.K.; Al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa; KRS0000587608; NIP525 253 35 08, Afilo Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa; KRS 0000179408; NIP 9542247411, Agora S.A; ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa; KRS 0000059944; NIP 5260305644, All4Affiliate Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 89 02-952 Warszawa; KRS0000385857; NIP1080011063, Audience Network Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7 05-075 Warszawa; KRS0000524099; NIP9512384089, Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inflancka 4b, 00-189 Warszawa; KRS0000011017; NIP5271845338, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A Inflancka 4b, 00-189 Warszawa; KRS0000009857; NIP5260209998, BeDigital sp. z o.o. Al. Pokoju 1A 31-548 Kraków; KRS0000687827; NIP6751600206, Codemedia SA ul. Rolna 175B, 02-729 Warszawa; KRS0000368274; NIP5252434947, Comperia.pl S.A. ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa ; KRS0000390656; NIP9512209854, Cube Group S.A.Puławska 99A, 02-595 Warszawa; KRS0000306712; NIP6612259531, Detailing Mafia Maciej Parchan Bajkowa 6, 05-830 Nadarzyn; NIP5342346514, Digital Contact Sp. z o.o Domaniewska 41, 02-672 Warszawa; KRS0000511869; NIP5213673010, EMAIL NETWORK Sp. z o. o. Budynek Focus wejście „C”,Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa; ; KRS0000153552; NIP1230977443, FIRSTLY Sp. z o.o. Al. Reymonta Władysława 12 A, 01-842 Warszawa; KRS0000703056; NIP1182157497, FIRSTLY Sp.z o.o. Sp.k. Al. Reymonta Władysława 12 A, 01-842 Warszawa; KRS0000721938; NIP1182168087, FISH TANK Sp. z o.o. ul. Ksawerów 3 02-656 Warszawa; KRS0000632499; NIP5272777047; HAVAS MEDIA SP Z O O Marynarska 15, 02-674 Warszawa; KRS0000033683; NIP5213096067, INIS sp. z o.o. ul. Raciborska 35A, 44-200 Rybnik; KRS0000366948; NIP6423128785; Intredo Ltd Spółka Komandytowa; 7A Sir Luigi Camilleri Street, Sliema SLM 1843, Malta; 0000585583; NIP6772394953; iProspect Polska Sp. z o.o.; ul. Czerska 12,00-732 Warszawa; KRS0000347776; NIP9522081628, K2 MEDIA S A Domaniewska 44A 02-672 Warszawa; KRS0000065596; NIP5272342036; K2 Search Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa; KRS0000296927; NIP5272342036; Kwanko Boulevard du maréchal Joffre 60 92340 Bourg la Reine, France; 440546885; NIPFR50440546885; Media Choice Matyński Sp. J. Powstańców Śląskich 121/211, 53-332 Wrocław; KRS0000481270; NIP8992747679; Mobile Ad Network Sp. z o.o. Ul. Wandy Rutkiewicz 9 02-956 Warszawa; KRS0000428892; NIP146239883; MOVIads Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przybyszewskiego 38/2, 01-824 Warszawa; KRS0000585470; NIP1182114720; Mr Target spółka z o.o. ul. Raciborska 35A, 44-200 Rybnik; KRS0000387210; NIP6423157605, Novem sp. z o.o. ul. XX Pijarów 5,31-466 Kraków; KRS0000267639; NIP6772280250, Omnicom Media Group Sp. z o.o. ul. Ibisa 14, 02-812 Warszawa; KRS0000029777; NIP5220005657, One Horizon Sp. z o.o. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa; KRS0000602989; NIP1132903260, ONLY SMART ACTIONS SP. Z O.O. ul. Łomiańska 5A, 01-685 Warszawa; KRS0000709728; NIP1182161122, Optimise Media Poland Sp. z o.oulica Aleje Jerozolimskie 107 02-011 Warszawa; KRS0000310668; NIP5272583283, Reprise Media Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa; KRS0000414239; NIP5213628742, ROImedia Stępniak i Wspólnik sp.j. ul. Wrocławska 7a/16, 01-493 Warszawa; KRS0000335209; NIP5252460519, Sales & More S.A. ul. Bednarska 7 00-310 Warszawa; KRS0000307674; NIP5213486940, SalesTube Sp z o. o ul. al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa; KRS0000342741; NIP5213546872, Sarigato sp. z o.o. Adama Vetulaniego 14/1 31-226 Kraków; KRS0000399231; NIP6762449931, SMEBUSINESS PL SP Z O O ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa; KRS0000475000; NIP5213654248, SMG Poland Sp. z o.o. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa; KRS0000034524; NIP5252219137, STRÖER DIGITAL OPERATIONS Sp. z o.o. ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa; KRS0000433171; NIP7010355010, Ströer Media Sp. z o.o. Sp. komandytowa Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa; KRS0000032465; NIP7010311969, Tarsago Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 4102-672 Warszawa; KRS0000070510; NIP5261001610, TOGETHERDATA SP Z O O Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa; ; KRS0000599755; ; NIP5272758630, TradeDoubler SP Z O O ul. Piękna 28/34, 00-547 Warszawa; KRS0000217512; NIP5262789066, TRADETRACKER POLAND SP Z O O ul. Rolna 175 B ; 02-729 Warszawa; KRS0000372257; NIP5213587865, Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o. Zapora 25, 43-382 Bielsko-Biała; KRS0000098723; NIP5212968973, ZENITHOPTIMEDIA GROUP SP Z O.O. ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa; KRS0000127844; NIP5272384023; SARE SA; ul. Raciborska 35a 44-200 Rybnik; KRS0000369700; NIP: 6422884378
 9. Firma chroni otrzymane dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 10. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Firma wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może skutkować brakiem uzyskania dostępu do oferowanych przez Firmę i Partnerów Serwisu Usług.
 11. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie powyższym oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Partnerów handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu oraz na przekazywanie danych osobowych Użytkownika Partnerom handlowym.
 12. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.
 13. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przenoszenia, żądania zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia do właściwego organu nadzorczego skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych naruszającego przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 14. Wykonanie praw, o których mowa w ustępie powyższym zdanie pierwsze odbywa się drogą elektroniczną na adres: contact@bluewine.media bądź też drogą pocztową na adres siedziby Firmy (za wyjątkiem skargi, którą należy kierować do organu nadzoru). W celu realizacji swoich praw Użytkownik może również kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Topolowa 48/2, 31-506 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bernard.jirnov@bluewine.media
 15. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres mailowy Firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 16. W celu realizacji Umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Firma może przetwarzać inne, niż określone w ust. 2, dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 17. Po wykonaniu Umowy Firma nie będzie przetwarzała danych osobowych Użytkownika, za wyjątkiem danych dopuszczonych do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub Umowy oraz danych, które są niezbędne do rozliczeń i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty i Usługi lub obrony przed roszczeniami.
 18. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach działalności Serwisu zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://zwierzostrada.pl/polityka-prywatnosci/

 

§7 Własność intelektualna

 1. Zawarte w Zasobach Firmy materiały, w tym w szczególności wzory dokumentów, materiały tekstowe, graficzne, znaki towarowe, bazy danych oraz rozwiązania informatyczne są własnością Firmy oraz podlegają ochronie prawnej, przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017, poz.776 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.). Materiały, o których mowa w zadaniu poprzedzającym nie mogą zostać wykorzystywane na innych witrynach oraz kodzie źródłowym, a dokładny zakres ich używalności wymaga interpretacji Firmy.
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Zasobach Firmy stanowią własność Firmy lub osób trzecich. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Firma prezentuje w Zasobach utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Zasobie Firmy Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Firmy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
   1. a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
   1. b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 5. Użytkownik ma prawo umieścić w swoim profilu zdjęcie przedstawiające jego aktualny wizerunek (tzw. awatar)
 6. W przypadku wystąpienia osób i podmiotów trzecich z roszczeniami w stosunku do Serwisu Internetowego z tytułu naruszenia ich praw poprzez zamieszczenie przez Użytkownika treści lub materiałów, Użytkownik zobowiązuje się przejąć na siebie całkowitą odpowiedzialność za ten czyn oraz pokryć w pełnej wysokości koszty ewentualnego postępowania sądowego, pomocy prawnej (zastępstwa procesowego) oraz odszkodowań (zadośćuczynień) zasądzonych lub uznanych w drodze zawartej ugody.
 7. Użytkownicy ponoszą całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczone w Serwisie Internetowym treści oraz materiały, a także za szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z Regulaminem.
 8. Firma nie analizuje konkretnych próśb w zakresie porad dotyczących korzystania ze znaków towarowych, znaków serwisowych, logo i innych nazw produktów. W przypadku pytań dotyczących znaku towarowego w związku z istniejącą umową z Serwisem Internetowym, prosimy o kontakt.
 9. Publikacja lub/i przesłanie materiałów do publikacji w Serwisie Firmy jest jednoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że są one wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób i podmiotów trzecich oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie (nie ograniczone na rzecz podmiotów lub osób trzecich) oraz prawa do wykorzystania wizerunku, publikacji i rozpowszechniania w sieci Internet, a publikacja tych materiałów nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Równocześnie Użytkownik oświadcza, iż treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. Publikując lub/i oddając artykuły względnie inne materiały do publikacji Użytkownicy oraz osoby trzecie zgadzają się na umieszczenie ich w bazie danych Firmy.
 10. Umieszczając w Serwisie materiały, opinie lub komentarze stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownicy jako ich autorzy udzielają Firmie nieodpłatnego, niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do korzystania z materiałów przez Firmę przez czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji:
  • wprowadzenie do pamięci komputera
  • wprowadzenie do pamięci serwera w celu udostępniania w Serwisie;
  • rozpowszechnianie w sieci Internet drogą przewodową i bezprzewodową;
  • utrwalenie w całości lub części dowolną techniką,
  • zwielokrotnienie w całości lub części dowolną techniką,
  • publiczne odtworzenie i wyświetlenie.

Poprzez publikację/udostępnienie Użytkownik udziela również Firmie upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu Użytkownika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Licencja udzielona Firmie obejmuje również prawo do  upoważnienia przez Firmą innych osób do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. Udzielenie licencji następuje w momencie udostępnienia utworu na Portalu. Użytkownikowi za udzielenie licencji nie przysługuje wynagrodzenie. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Firmie za pomocą poczty elektronicznej na adres:  contact@bluewine.media oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu utworów.

 

§8 Zasady odpowiedzialności

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe uboczne, skutkowe lub wynikowe związane z korzystaniem z zwierzostrada.pl, spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w Serwisie materiałów i produktów oraz funkcji, produktów i/lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet, jeśli Firma lub jej upoważniony przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty.
 2. Jeżeli w trakcie użytkowania Serwisu wymagane jest podanie przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd.
 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularza Serwisu internetowego (w szczególności poprzez podanie błędnych lub nieprawdziwych danych) przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 4. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza Serwisu internetowego, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.
 5. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu internetowego przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych, mogących wprowadzić w błąd oraz treści szkodliwych. W szczególności zabrania się Użytkownikom umieszczania w Serwisie Internetowym treści i materiałów, które:
  • są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  • naruszają prawa innych Użytkowników, w tym osobiste i majątkowe prawa autorskie,
  • są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  • wzywają do nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  • nawołują do aktów przemocy,
  • obrażają Użytkowników lub osoby trzecie,
  • bez uzyskania pisemnej zgody Administratorów promują inne strony internetowe, które są konkurencją Serwisu Internetowego,
  • zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  • stanowią odnośniki (linki) prowadzące do stron internetowych zawierających treści opisane powyżej.
 1. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa w punkcie powyżej, Firma posiada względem Użytkownika roszczenie odszkodowawcze.
 2. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w wyniku czego Firma poniesie szkodę, bądź osoby trzecie wystąpią wobec Firmy z roszczeniami odszkodowawczymi, Firma będzie uprawniona do wystąpieniem wobec Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi.
 3. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo, Firma nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek powstałe szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności lub/i przerw w prowadzeniu działalności lub/i utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub/i inne szkody wynikające z użytkowania lub niemożliwości użytkowania Serwisu Internetowego.
 5. Firma nie bierze również odpowiedzialności za komentarze, opinie, oceny Użytkowników. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. Udostępniane poprzez Zasoby Firmy materiały powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi danymi i, dopiero gdy będą przedstawiały odpowiednią wartość w danym przypadku, wprowadzane w życie.
 6. Firma oświadcza, że informacje znajdujące się na stronach Serwisu Internetowego zamieszczone zostały w celach informacyjnych i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Użytkownika.
 7. Pomimo starań oraz wykorzystywania środków zabezpieczających opartych na podwójnym szyfrowaniu danych w celu intensyfikacji ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieupoważnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą, Firma nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające poza kontrolą Firmy.
 8. Firma udostępnia w Serwisie internetowym łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z nich, Użytkownik opuszcza strony Serwisu internetowego i czyni to na własną odpowiedzialność. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich i nie odpowiada za skutki ich użycia.
 9. Firma oświadcza, że Serwis internetowy zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe, grafiki oraz inne dobra niematerialne, będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej i autorskiej.
 10. Dokonany w Serwisie internetowym wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

 

§9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik posiada prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących oferowanych Usług.
 2. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@bluewine.media bądź też na adres Firmy.
 3. Przedmiotu reklamacji nie stanowią w szczególności treści dokumentów udostępnione przez Partnerów Serwisu, nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarek internetowych lub inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Reklamacja winna być złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika, adresu e-mail i adresu pocztowego oraz opis problemu, będącego podstawą reklamacji, jak również postulowany sposób jej załatwienia.
 6. Firma rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana, Firma informuje o tym osobę składającą reklamację wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania.
 7. Firma może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listownie lub pocztą elektroniczną.
 8. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 9. Spory wynikające z zawartej Umowy winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według adresu siedziby Firmy, a gdy stroną sporu jest Konsument według właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Mops
Ciastko

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.